Årets gavemidler er nå fordelt og her kan du se hvem som har fått midler i år.

Odal Sparebank er en ansvarlig samfunnsaktør, med visjon om å skape merverdi for kunder og lokalsamfunn. Det gjør vi blant annet gjennom en årlig gavetildeling.

Vi prioriterer søknader fra lag og foreninger på grunnlag av kundeforhold, medlemstall, aktivitetsnivå og virksomhet. Vi ønsker å støtte prosjekter framfor daglig drift.

Vi er opptatt av inkludering; at alle barn og unge skal vokse opp i trygge, gode lokalsamfunn. Vi vil prioritere tiltak som bidrar positivt innen FNs bærekraftmål innen god helse og utdanning.

Gavemidler gis ikke til:

  • Politiske og religiøse organisasjoner
  • Miljøskadelige formål
  • Formål i strid med god forretningsskikk
  • Prosjekter som virker diskriminerende med hensyn til etnisitet eller nasjonalitet
  • Prosjekter med uryddig økonomi eller uklar organisering
  • Oppgaver som i hovedsak tilligger det offentlige
  • Privatpersoner