Valg Generalforsamlingen i Odal Sparebank 2018

 

Valgdag: 15.03.18

 

I henhold til § 3-4 i sparebankens vedtekter holdes valgdag for å velge medlemmer og varemedlemmer til bankens Generalforsamling;

 

  • 4 medlemmer for 2018 - 2021 hvorav minst 2 skal være fra Odalskommunene og 1 kan være fra Kongsvinger og Ullensaker
  • 3 varamedlemmer hvorav minst 2 skal være fra Odalskommunene og 1 kan være fra Kongsvinger og Ullensaker

Myndige innskytere i Odal Sparebank kan velges som medlem eller varamedlem til bankens Generalforsamling.

Bare myndige personer kan som personlige innskytere, stemme ved valget.

 

Alle med stemmerett har plikt til å motta valg med mindre de har gjort tjeneste som medlem av sparebankens Generalforsamling, styre eller kontrollkomité i minst en valgperiode.

 

Banken har egen valgkomitè som vil innstille på forslag til kandidater. Stemmeberettigede innskytere kan fremme forslag på kandidater. Forslagene med angivelse av

  • kandidatens navn
  • fødselsdato og år
  • yrke
  • postadresse
  • e-post adresse
  • telefonnummer

må være oversendt banken senest 16.02.18, 4 uker før valget. E-post adresse mn@odal-sparebank.no.

 

Valgkomiteens innstilling blir lagt ut på bankens hjemmesider eller kan fås i bankens lokaler fra 9. mars 2018.
Stemmeberettigede innskytere som ønsker å delta i valget må legitimere seg og møte personlig i banken på valgdagen.

 

Sagstua, 22. januar 2018

Berit Spigseth

Generalforsamlingens leder

 

Odal Sparebanks medlemmer til Generalforsamling

 

Instruks for innskytervalget

Vedtekter Odal Sparebank

Odal Sparebanks tillitsvalgte